AFGELASTING-ANNULATION

Door de Rhino uitbraak in Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederland en BELGIE  schorten ook wij de trainingen en jumpings op tot nader order, dit ter bescherming van de paarden.


En raison de l'épidémie de Rhino en Espagne, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en BELGIQUE, nous suspendons également l'entraînement et les jumpings jusqu'à nouvel ordre, afin de protéger les chevaux.opgepast : 

geen  publiek

VERPLICHT te registreren

strikt 1 begeleider per ruiter

geen eten of drinken nuttigen  (enkel IN auto of vrachtwagen)

mondmasker  OVERAL verplicht

handschoenen in de paddock

verboden te roken op HEEL de site, parking inbegrepen !!!!!

indien u 1 van deze regels niet naleeft,  MOETEN wij u de toegang weigeren! 


attention:

pas de public

enregistrement OBLIGATOIRE

strictement 1  accompagnant par cavalier

pas de nourriture ou boissons (uniquement DANS voiture ou camion)

masque obligatoire PARTOUT

gants au paddock

interdiction totale de fumer sur TOUT le site, parking inclus!!!

si vous ne suivez pas  1 de ces  règles, nous DEVONS vous refuser l'entrée !Opgepast : verplichte  aanwezigheidsregistratie  via QR-code  ter plaatse!

Attention: enregistrement  de présence obligatoire par code QR sur place!Hier vindt U de kalender voor deze winter. Deze data kunnen aangepast worden.  Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen.


Ici vous trouvez le calendrier pour cet hiver. Ces dates peuvent être modifiées. Prière de consulter régulièrement cette page.


Honden zijn niet toegelaten !

 Les chiens ne sont pas admis!


Inschrijvingen enkel via email     lieve@winterjumping.be 

Overschrijven op naam van WINTERJUMPING vzw op  Bank Nagelmackers rek.  BE68 1325 5274 4134 met vermelding van naam, paard, proef, licentie.

De inschrijvingen sluiten woensdagavond om middernacht!

De licentie Winterjumping.be   is verplicht.(€30.00 per ruiter)

Er worden geen daglicenties uitgereikt.

Inschrijving ter plaatse + €5.00 !

1 op 5 gerangschikt

Clear Round: onbeperkt aantal paarden per ruiter. Restart ter plaatse te betalen.

Alle niet-Clear Round proeven: tot 4 paarden in wedstrijd per ruiter

Beker voor winnaar. Stalplaat en/of erelint voor geklasseerden. De 5 eerste geklasseerden van de proef ontvangen hun prijzengeld ENKEL tijdens de prijsuitreiking!


Les inscriptions se font uniquement par email  lieve@winterjumping.be 

Les inscriptions sont à verser au nom de Winterjumping vzw sur le compte Bank Nagelmackers  BE68 1325 5274 4134  avec mention de nom, cheval, épreuve, license.

Les inscriptions ferment le mercredi à minuit!

La  license Winterjumping.be est obligatoire (€30.00 par cavalier)

Il n'y a pas de license journalière.

Inscriptions sur place + €5.00 !

1 classé sur 5

Clear Round: nombre illimité de chevaux par cavalier. Restart à payer sur place.

Les épreuves en dehors de Clear Round:  jusqu'à 4 chevaux par cavalier en classement

Coupe pour le vainquer. Plaques d'écurie et/ou flots pour les classes. Les 5 premiers classes de l'épreuve reçoivent leurs prix en epèces UNIQUEMENT pendant la remise de prix!


Coronavirus: Duidelijkheid over professionele sport

 02-11-2020 ·  Paardensport Vlaanderen

Ondertussen is er ook afgetoetst wat de definitie is van professionele sporters in onze paardensport en we geven jullie wat meer uitleg: 

Een professionele sporter is een persoon die door middel van de paardensport een inkomen genereert, in hoofdberoep of in bijberoep.

  • Personen die als persoonlijk zelfstandig ingeschreven zijn of deel uitmaken van een vennootschap in de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO) met als bezigheid het trainen, berijden en/of opleiden van paarden.
  • Personen die via een arbeidscontract verbonden zijn aan een natuurlijke of rechtspersoon met het oog op het trainen, rijden en/of opleiden van paarden.
  • Schoolplichtigen die via een leercontract verbonden zijn aan een natuurlijke of rechtspersoon, opgenomen in de KBO, met als bezigheid het trainen, berijden en/of opleiden van paarden en waarbij het deelnemen aan competitie integraal deel uitmaakt van het leertraject.
  • Onder de noemer “professionele sporter” vallen eveneens de sporters met een topsportstatuut (enkel voor de Olympische en paralympische sporten op basis van de elitelijst van Sport Vlaanderen of Adeps) en de nominatieve lijst van beloftevolle jongeren van Sport Vlaanderen en Adeps.  Binnen de werking van Paardensport Vlaanderen zijn deze beloftevolle jongeren alle jeugdruiters die deel uitmaken van A- en B-kader en High Potentials van het Talentenplan.

Bovenstaande personen kunnen wel deelnemen aan trainingen en professionele wedstrijden, die bij uitzondering toegelaten zijn mits toestemming van de bevoegde minister. 


Latere data -  Autres dates :

Kalender wordt aangepast volgens de Corona - en Rhino evolutie.

Calendrier sera adapté suivant l'évolution du Corona et du Rhino